ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง)

นายน้อย กอบกระโทก
ลูกจ้างประจำ(นักการภารโรง)