ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

นายน้อย กอบกระโทก
ลูกจ้างประจำ(นักการภารโรง)