อนุบาล ๑

นางทองคำ มุมกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้าอนุบาล ๑

นางวิไลลักษณ์ วีระภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวิภาวดี ชุ่มวงจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวโสรยา ขอนกระโทก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวสัจจา มุ่งลา
ครูผู้ช่วย