ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ค. 62 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา
เสื้อสีเหลือง
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
หอประชุมโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
12 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร รร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร