ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส บุญเชื่อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายภพธนา ปิ่นนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระวุฒิ ชุมรัตนนันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2536 - 10 ตุลาคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ อินทรประวัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 สิงหาคม 2526 - 30 กันยายน 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญนำ เวชนาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 มีนาคม 2521 - 9 สิงหาคม 2526