กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิษา เขียงกระโทก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศืรินันท์ เดชสุขพงษ์
ครู คศ.3

นางศิริกุล เอกวงษา
ครู คศ.3

นางสุวิชา รัตนชัยเดชา
ครู คศ.3

นางเกษมศรี แก้วผักแว่น
ครู คศ.3