ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิษา บุญวรสถิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุวิชา รัตนชัยเดชา
ครู คศ.3

นางสาวสายรุ่ง แทนคำ
ครู คศ.1

นางสาวดาริณี เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา ใยไหม
ครูผู้ช่วย