ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดาริณี เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสายรุ่ง แทนคำ
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา ใยไหม
ครู คศ.1

นางสาวสุจิตรา ธีระวานิชย์
ครูผู้ช่วย

ส.อ.เฉลิมพล แพงสาย
ครูผู้ช่วย