ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นางนกแก้ว ทองกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวพรพิมล ยอดสังวาลย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวฉัตรนภา กันยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุวิชา รัตนชัยเดชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางรังสิมา บั้งจันอัด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางรัตติยา ศรีหาบุญทัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางจำเรียง บุญเผย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายฤทธิไกร ศรีสุทัศน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

Mr.Antonio lll C. Bitanas
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5