ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นางจำเรียง บุญเผย
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นางสุพิน ทมกระโทก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางนกแก้ว ทองกลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสุวิชา รัตนชัยเดชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางรัชนีกร กาฬสินธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางลักขณา พิมสาร
ครู คศ.3

นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวประกาย หลอมประโดน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายสนธยา เสมราบ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายฤทธิไกร ศรีสุทัศน์
ครูอัตราจ้าง

Mac Marlaux B. Llamas
ครูอัตราจ้าง