ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นางนกแก้ว ทองกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางรังสิมา บั้งจันอัด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางจำเรียง บุญเผย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวรัตติยา สามารถกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวพรพิมล ยอดสังวาลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางฉัตรนภา ติณหโชติเดชา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายฤทธิไกร ศรีสุทัศน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

ส.อ.เฉลิมพล แพงสาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นาสาวนารากร คงอยู่
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6