ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อนุบาล ๒

นางสุวรรณี กอบกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้าอนุบาล ๒

นางชุติกาญจน์ เสาวภาคย์เมธีกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางศุภกร เจริญสันเทียะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางรัศมี ดีเสมอ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2