ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อนุบาล ๒

สุวรรณี กอบกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาววิไลลักษณ์ วีระภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้าอนุบาล ๒
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาวพรรณิพา ประกอบนันท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวเบญจวรรณ กุมผัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววลัยญา เชยโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

Denice Cruz Dela Cruz
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5