ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อนุบาล ๒

นางสาววิไลลักษณ์ วีระภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้าอนุบาล ๒

นางสาวสุภาแพรว หลอดทองหลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวพรรณิพา ประกอบนันท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวเบญจวรรณ กุมผัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวศิริพร มูลกระโทก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวเจนจิรา กาญหาญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

Denice Cruz Dela Cruz
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5