ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

นางบังอร พลสิงห์
ครู คศ.2
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวปริศนา จิตมานะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางลำใย ศิริกำเนิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางทวี โคขุนทด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสายพิน กองกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววิษา บุญวรสถิต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุพิชชา พงษ์พิมาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศิรภัสสร อ่อนน้อม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นายธนพล หอมจันทึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวดวงกมล จุกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายนรินทร์ จันทะคาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวสุจิตรา ธีระวานิชย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

Mrs. Alma Joy Laoangan Baluguing
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5