ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

นางสาวปริศนา จิตมานะ
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

นางลำใย ศิริกำเนิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางทวี โคขุนทด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิสา เขียงกระโทก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางรังสิมา บั้งจันอัด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวสุนันทา โสบกระโทก
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
ครูผู้ช่วย

นางบังอร พลสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศิรภัสสร อ่อนน้อม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นาสาวนัฐสุดา ศรีม่วงกลาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

Ariane M. Asis
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0