ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นางจิราภรณ์ ชิตรัตถา
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายภาณุพงษ์ ดอนกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวภานุมาศ ปัญโญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นาง​สาว​ปัทมา​ กัมพลานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิตยา เฉียบกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนิตยา ใยไหม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวนันทนา พรวนกลาง
ครู ค.ศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอุไรรักษ์ จันสุทิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวกฤติยาภรณ์ จันทร์หา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวมาลี ทิศกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

Charity Ann B.Reymundo
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

ศิริชล ไชยศรีษะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวพราวพรรณ อ้วยมะเดื่อ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2