ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นางจิราภรณ์ ชิตรัตถา
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นางพูนสุข แคร่กระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายภาณุพงษ์ ดอนกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภานุมาศ ปัญโญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นาง​สาว​ปัทมา​ กัมพลานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเพชราภรณ์ ดุงโคกกรวด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนิตยา ใยไหม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวนฤมล ฉวีวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวกฤติยาภรณ์ จันทร์หา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวชโลทร ศิลป์ประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

Charity Ann B.Reymundo
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวอุไรรักษ์ จันสุทิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7