ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาวดี ยศศิริ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เพ็ชรไทย
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา อรุณรัตนทวีกิจ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรณัณ รอดประดับ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาภัค เสือเครือ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษดา เปลื้องกระโทก
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูวิสิฏฐ์ ศรันย์อุทะถะ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐนันท์ จรัสพรโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธิดา ลีพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธิตา ลีพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภรพิมล กองกระโทก
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติมา สีสนอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2