ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมนัสนันท์ เพ็ชรนิล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรนัชชา บวชสันเทียะ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนาธิป มณีไสย์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณภัครรดา เจียนเกาะ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรัญญา ห่อมกระโทก
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กร่ำกระโทก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชญา ขุมกระโทก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิริยา นิสยันต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิวัฒน์ สุนินบรูณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปุญญพัฒน์ หรคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที6