ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนันทวรรณ บุญวรสถิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรพิมล ยอดสังวาลย์
ครู คศ.1

นายธนพล หอมจันทึก
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวินี วิริยภาพ
ครูอัตราจ้าง