ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนันทวรรณ บุญวรสถิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรพิมล ยอดสังวาลย์
ครูผู้ช่วย

นายธนพล หอมจันทึก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวินี วิริยภาพ
ครูอัตราจ้าง