กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางลักขณา พิมสาร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกไชย์กร พัชรศิรพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายบุญร่วม รานอก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอมรรัตน์ เพาะกระโทก
ครูอัตราจ้าง