ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2561 ด้านภาษา เฉลี่ย 97.14 คะแนน
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ณิชพงษ์ วงษ์สุวรรณคำ
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,09:29   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2561 ด้านคำนวณ เฉลี่ย 97.14 คะแนน
ชื่อนักเรียน : ด.ช.จิรายุ จิรประดิษฐ์วงศ์
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,09:28   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2561 ด้านคำนวณ เฉลี่ย 97.14 คะแนน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.บุษรา บ้อนกระโทก
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,09:27   อ่าน 19 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้คะแนนสอบ NT ปีการศึกษา 2561 ด้านการคำนวณ เต็ม 100 คะแนน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.บุษรินทร์ บ้อนกระโทก
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,09:26   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนนสอบ NT เฉลี่ยทั้ง 3 วิชา ได้ลำดับที่ 1 ของสายชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 ได้ 93 คะแนน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.อันนา อนันธศิริ
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,09:24   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาค ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิจิตรา ประสิทธิ์
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2558,19:49   อ่าน 195 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับกระทรวง ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิจิตรา ประสิทธิ์
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2558,19:48   อ่าน 196 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-NET ระดับ “ดีเยี่ยม\" วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีอำพล
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2558,22:28   อ่าน 278 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-NET ระดับ “ดีเยี่ยม\" วิชาภาษาอังกฤษ ได้ 90 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพชร บัวรัตน์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2558,22:27   อ่าน 275 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-NET ระดับ “ดีเยี่ยม\\
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธีรพร แก้วกระโทก
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2558,22:26   อ่าน 252 ครั้ง