ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชญาณ์นันท์ มุ่งกระโทก
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,09:47   อ่าน 59 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ณัฐธยาน์ กาจกระโทก
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,09:45   อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวิชิตชัย จันดาผล เด็กชายพชรพล วงสุเพ็ง เด็กชายวันชนะ จวบกระโทก
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,14:53   อ่าน 56 ครั้ง
ชื่อผลงาน : THAILAND WRG World Robot Games Championship 2019 3rd RUNNER-UP Line Tracing Robot MASTER
ชื่อนักเรียน : ด.ช. พันธวัช ฤทธิวัชร
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,08:53   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนพล เขลากระโทก
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,09:30   อ่าน 71 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปัณณทัต ชลภักดี
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,09:29   อ่าน 60 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธวัชชัย ฟูกระโทก
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,09:28   อ่าน 104 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์ ปิ่นในเมือง
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,20:25   อ่าน 119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธิดารัตน์ พรหมปภากร
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,20:25   อ่าน 86 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจิรายุ จิรประดิษฐ์วงศ์
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,20:24   อ่าน 86 ครั้ง