ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,21:40   อ่าน 133 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุพิชญา ก่ำสระน้อย
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,11:04   อ่าน 249 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญาดา ฉัตรกระโทก
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2563,16:50   อ่าน 129 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปุญญพัฒน์ หรคุณ และเด็กชายอติวิชญ์ อเนกะมัย
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2563,16:45   อ่าน 125 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จ้ากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตกรรรม ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปวันพัสตร์ กรมทอง และ เด็กชายโชติสวิตต์ อยู่คูณรักษ์
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,13:26   อ่าน 133 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 งานศิลปหัตกรรรม ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญงชญาณ์นันท์ มุ่งกระโทก และ เด็กหญิงณัฐธยาน์ กาจกระโทก
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,13:22   อ่าน 140 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชญาณ์นันท์ มุ่งกระโทก
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,09:47   อ่าน 210 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ณัฐธยาน์ กาจกระโทก
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,09:45   อ่าน 226 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวิชิตชัย จันดาผล เด็กชายพชรพล วงสุเพ็ง เด็กชายวันชนะ จวบกระโทก
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,14:53   อ่าน 325 ครั้ง
ชื่อผลงาน : THAILAND WRG World Robot Games Championship 2019 3rd RUNNER-UP Line Tracing Robot MASTER
ชื่อนักเรียน : ด.ช. พันธวัช ฤทธิวัชร
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,08:53   อ่าน 208 ครั้ง