ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางรังสิมา บั้งจันอัด
ครู คศ.3

นายณัฐชัย จุกลาง
ครู คศ.1