ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางรังสิมา บั้งจันอัด
ครู คศ.3

นายณัฐชัย จุกลาง
ครูผู้ช่วย