กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทวี โคขุนทด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอนงค์ แซ่กัง
ครูอัตราจ้าง

นางสมพร หิรัญมูล
ครู คศ.3

นางจิราภรณ์ ชิตรัคถา
ครู คศ.3

นางนิภา อ้วนโพธิ์กลาง
ครู คศ.3

นางลำพอง มินขุนทด
ครู คศ.3

นางสาวเตือนใจ กรุยกระโทก
ครู คศ.3

นางนกแก้ว ทองกลาง
ครู คศ.3

นางสาวพรรณวดี ครึบกระโทก
ครู คศ.3

นางจำเรียง บุญเผย
ครู คศ.3

นางพิมกุลเพชร เรืองพัทร์ธิกุล
ครู คศ.3

นางพิมพ์ผกา ศุภวงศ์จินดากุล
ครู คศ.3

นางบังอร พลสิงห์
ครู คศ.2

นางสาวอุไรรักษ์ จันสุทิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวประกาย หลอมประโคน
พนักงานราชการ

นางสาวปริศนา ห่วงกระโทก
ครูอัตราจ้าง

นางรัศมี ดีเสมอ
ครู คศ.3