ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทวี โคขุนทด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิราภรณ์ ชิตรัคถา
ครู คศ.3

นางสาวเตือนใจ กรุยกระโทก
ครู คศ.3

นางนกแก้ว ทองกลาง
ครู คศ.3

นางสาวพรรณวดี ครึบกระโทก
ครู คศ.3

นางจำเรียง บุญเผย
ครู คศ.3

นางพิมกุลเพชร เรืองพัทร์ธิกุล
ครู คศ.3

นางพิมพ์ผกา ศุภวงศ์จินดากุล
ครู คศ.3

นางศิริกุล เอกวงษา
ครู คศ.3

นางบังอร พลสิงห์
ครู คศ.2

นางสาวอุไรรักษ์ จันสุทิน
ครู คศ.1

นางรัศมี ดีเสมอ
ครู คศ.3

นางวิภาวดี ชุ่มวงจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวภานุมาศ ปัญโญ
ครู คศ.1

นายนรินทร์ จันทะคาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤติภรณ์ จันทร์หา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุสรา ทองสำโรง
ครูผู้ช่วย

นางผาติรัตน์ ปกป้อง
ครูผู้ช่วย