ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุวัตร์ ประยงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ประธานกรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวันครู ภู่ระย้า
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมา กัมพลานนท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร : 081-3602777
ชื่อ-นามสกุล : นางนิยม ฆ้องกระโทก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา กรณานันท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ สุบงกช
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์พีระพัฒน์ สญญโม
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ หง่อยกระโทก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางชิวปอ สรณาคมน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม กอบสุขนิรันดร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.สุนทร เหมรัตนมนตรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร ธีรเมธาพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ ตั้งอดุลรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส บุญเชื่อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0973394466