ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางพิมพ์ผกา ศุภวงศ์จินดากุล
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางศิริกุล เอกวงษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางขนิษฐา เขียวอ่อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายสมภพ ภพไตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจิตติภรณ์ สุกันยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางวิภาวดี ชุ่มวงจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวเตือนใจ กรุยกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวพรรณวดี ครึบกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางเนตรนภา รอดกลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวสุวรรณา เปลื้องกลาง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวกมลา ทองทาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุภาวินี วิริยภาพ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสมลักษณ์ เจริญนาม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4