ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางบุญรอด นิยมพรหม
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวอนงค์ แซ่กัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสมพร หิรัญมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวเตือนใจ กรุยกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวพรรณวดี ครึบกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางเกษมศรี แก้วผักแว่น
ครู คศ.3

นายอัมรินทร์ พรหมศรี
พนักงานราชการ

นางพิมพ์ผกา ศุภวงศ์จินดากุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนันทนา พรวนกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0