ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางเขมิกา เสาะแสวง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวประภัสสร ภาพกระโทก
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางวรัญญา บวชสันเทียะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ