ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางเขมิกา เสาะแสวง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกัลยวรรธน์ ปวนทุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางวรัญญา บวชสันเทียะ
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ