ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวสุกัญญา สยามประโคน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวปริศนา จิตมานะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพรรณวดี ครึบกระโทก
กรรมการ

นางสาวอุไรรักษ์ จันสุทิน
กรรมการ

ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
กรรมการ

นางสาวสรัลอร ขาวศรี
กรรมการ

น.ส.พรพิมล ยอดสังวาลย์
กรรมการ

นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
กรรมการ

นายธนพล หอมจันทึก
กรรมการ

นายธนกฤต พันธ์แตง
กรรมการ

นางผาติรัตน์ ปกป้อง
กรรมการ

นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณะ
กรรมการ

นางสาวกฤติภรณ์ จันทร์หา
กรรมการ

น.ส.ประภัสสร ภาพกระโทก
เจ้าหน้าที่พัสดุ