ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวปริศนา จิตมานะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวพรรณวดี ครึบกระโทก
กรรมการ

นางสาวอุไรรักษ์ จันสุทิน
กรรมการ

ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
กรรมการ

นางสาวสรัลอร ขาวศรี
กรรมการ

น.ส.พรพิมล ยอดสังวาลย์
กรรมการ

นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
กรรมการ

นายธนพล หอมจันทึก
กรรมการ

น.ส.ประภัสสร ภาพกระโทก
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายธนกฤต พันธ์แตง
ครูผู้ช่วย

นางผาติรัตน์ ปกป้อง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณะ
ครูผู้ช่วย