ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางวันเพ็ญ สุขเกษม
ประธาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวพรรณวดี ครึบกระโทก
กรรมการ

นางพิมพ์ผกา ศุภวงศ์จินดากุล
กรรมการ

นางวิภาวดี ชุ่มวงศ์จันทร์
กรรมการ

นางทวี โคขุนทด
กรรมการ

นางบุญช่วย ครึกกระโทก
กรรมการ

นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร
กรรมการ

นางสาวอุไรรักษ์ จันสุทิน
กรรมการ

นางพัชรี วงศ์สุทธิรัตน์
กรรมการและเลขานุการ