ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวพัชรี ค้อนกระโทก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวพรรณวดี ครึบกระโทก
กรรมการ

นางสาวอุไรรักษ์ จันสุทิน
กรรมการ

ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
กรรมการ

นางสาวสรัลอร ขาวศรี
กรรมการ

น.ส.พรพิมล ยอดสังวาลย์
กรรมการ

นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
กรรมการ

นายธนพล หอมจันทึก
กรรมการ

น.ส.ประภัสสร ภาพกระโทก
เจ้าหน้าที่พัสดุ