ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางวันเพ็ญ สุขเกษม
ประธาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวพรรณวดี ครึบกระโทก
กรรมการ

นางพิมพ์ผกา ศุภวงศ์จินดากุล
กรรมการ

นางวิภาวดี ชุ่มวงศ์จันทร์
กรรมการ

นางทวี โคขุนทด
กรรมการ

นางบุญช่วย ครึกกระโทก
กรรมการ

นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร
กรรมการ

นางสาวอุไรรักษ์ จันสุทิน
กรรมการ

นางพัชรี วงศ์สุทธิรัตน์
กรรมการและเลขานุการ