ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
   ชั้น  ชาย  หญิง      จำนวนนักเรียน

อนุบาล 1  73 91   164    

อนุบาล 2  76 73   149  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 115        106   221

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 110 116   226

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 105 98   203

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 101         92   193

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  113        101   214

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  93 106   199

รวม   786   783      1,569