ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมภพ ภพไตร
ครู คศ.3