กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมภพ ภพไตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอำนวย พระเดชพงษ์
ครู คศ.3

นายภานุพงษ์ ดอนกระโทก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัณฐิมา กาฬสินธุ์