ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายภาณุพงษ์ ดอนกระโทก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมภพ ภพไตร
ครู คศ.3

นางสาวฉัตรนภา กันยา
ครูผู้ช่วย

นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
ครูผู้ช่วย