ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มาจากการรวมของสองโรงเรียนคือ โรงเรียนโชคชัย และโรงเรียนบ้านกระโทก (พรหมบุตรบริหาร) เดิมโรงเรียนบ้านกระโทกเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2463 ในสมัยที่อำเภอโชคชัยมีชื่อ "อำเภอกระโทก" ส่วนโรงเรียนโชคชัย ก่อตั้งมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2494 สังกัดกรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 (ประถมศึกษาตอนปลาย)
การที่สองโรงเรียนต้องมารวมกันเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติปี 2520 ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 4 ปี เป็น 6 ปี และกำหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านกระโทก (พรหมบุตรบริหาร) และโรงเรียนโชคชัย ต้องเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งสองโรงเรียน โดยที่ทั้งสองโรงเรียนมีบริเวณอยู่ใกล้ชิดติดกัน เพื่อความเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาฉบับที่ 17 เรื่องยุบโรงเรียนประชาบาล จึงให้ยุบโรงเรียนบ้านกระโทกไปรวมกับโรงเรียนโชคชัย โดยใช้ชื่อโรงเรียนที่รวมกันว่า 'โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร" ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2521
 
ผู้บริหารของโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารที่มาดำรงตำแหน่งตามลำดับดังนี้
นายบุญนำ เวชนาม วุฒิ พ.ม.ค.บ. ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ต่อมาได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหัวทะเล สปอ.เมืองนครราชสีมา
นายสุพัฒน์  อินทรประวัติ  วุฒิ พ.ม.ค.บ. ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2526 เป็นอาจารย์ใหญ่ระดับ 7 เมื่อ พ.ศ.2529 ต่อมาโรงเรียนได้จัดทำงานปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหาร และได้รับอนุมัติให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ช่วยทั้งสองให้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการในปี 2531
นายธีระวุฒิ ขุมรัตนนันท์ วุฒื พ.ม.ค.บ. ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด ตามคำสั่งของ สปช.ที่ 2200/2536 สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2536 มารับตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 ต่อมา นายธีระวุฒิ ขุมรัตนนันท์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นายศิระวุฒิ ขุมรัตนนันท์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2539
นายภพธนา ปิ่นนาค วุฒิ กศ.บ. ,กศ.ม. ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านด่านเกวียน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2543 ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ 8 ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญระดับ 9
นายจำรัส บุญเชื่อง วุฒิ กศ.บ. ภูมิศาสตร์ และกศ.ม.การบริการการศึกษา ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ