ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

นายสุริชัย สุนินบูรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

นางทองเจือ โอนโคกกรวด
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)