ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

นางทองเจือ โอนโคกกรวด
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

นายสายชล เหมากระโทก
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)