ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

นางพิมกุลเพชร เรืองพัทร์ธิกุล
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางบุญช่วย ครึกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอำนวย แพ่งสูงเนิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางนันทวรรณ บุญวรสถิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางอุษณีย์ คิดการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสายรุ่ง แทนคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายอนุพงศ์ ฉายชูวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนุสรา ทองสำโรง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสะอาด มินอะแฮน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

Mrs.Chen-Chen B. Soriano
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวศศิธร เจริญผล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1