ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

นางพิมกุลเพชร เรืองพัทร์ธิกุล
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

นางบุญช่วย ครึกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอำนวย แพ่งสูงเนิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายสมภพ ภพไตร
ครู คศ.3

นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
ครู คศ.1

นางศิริกุล เอกวงษา
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ธร ราษฎร์เจริญสุข
พนักงานราชการ

นายเอกไชย์กร พัชรศิรพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสะอาด มินอะแฮน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

Chen-Chen B. Soriano
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0