ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายภพธนา ปิ่นนาค
ประธาน

นางทวี โคขุนทด
กรรมการ

นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
กรรมการ

นางสุพิน ทมกระโทก
กรรมการ

นางสาววิษา เขียงกระโทก
กรรมการ

นางลักขณา พิมสาร
กรรมการ

นางรังสิมา บั้งจันอัด
กรรมการ

นายสมภพ ภพไตร
กรรมการ

นางอำนวย แพ่งสูงเนิน
กรรมการ

นางวิไลลักษณ์ วีระภักดี
กรรมการ

นางชุคิกาญจน์ เสาวภาคย์เมธีกุล
กรรมการ

นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
กรรมการ

นายวัชรินทร์ แสนวันดี
กรรมการและเลขานุการ