ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นงยุพาพร นามบัณฑิต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางอุษณีย์ คิดการ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางทวี โคขุนทด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางวิษา บุญวรสถิต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

นางนันทวรรณ บุญวรสถิต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายภาณุพงษ์ ดอนกระโทก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

นางอำนวย แพ่งสูงเนิน
หน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาแพรว หลอดทองหลาง
หัวหน้าวิชาการปฐมวัยปีที่ ๒

นางณัฐธิดา ดวงมาศ
หัวหน้าวิชาการปฐมวัยปีที่ ๓

นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายอนุพงศ์ ฉายชูวงษ์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
หัวหน้างานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นางสาวสายพิน กองกระโทก
นายทะเบียน

นางลำใย ศิริกำเนิด
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางลำใย ศิริกำเนิด
หัวหน้างานเทียบโอนผลการเรียน

นางสาวปวิตรา ค้าดี
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางบังอร พลสิงห์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายอนุพงศ์ ฉายชูวงษ์
หัวหน้างานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

นางบุญช่วย ครึกกระโทก
หัวหน้างานแนะแนวศึกษาต่อ

นางอำนวย แพ่งสูงเนิน
หัวหน้างานประสานงานครูชาวต่างชาติ