ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายกฤษณะ แตงกระโทก
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสมภพ ภพไตร
ประธาน (หัวหน้างานบริหารทั่วไป)

นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
กรรมการ (หัวหน้างานปกครอง)

นางจิราภรณ์ ชิตรัตถา
กรรมการ (หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน)

นางสาวภาณุมาศ ปัญโญ
กรรมการ (หัวหน้างานธุรการ)

นางสาวนันทนา พรวนกลาง
กรรมการ (หัวหน้างานอาหารเสริมนม)

นายณัฐชัย จุกลาง
กรรมการ (หัวหน้างานสภา,ประชาสัมพันธ์)

นางสาวสายรุ่ง แทนคำ
กรรมการ (หัวหน้างานโรงเรียนธนาคาร)

นายนรินทร์ จันทะคาม
กรรมการ (หัวหน้างานธนาคารขยะ)

นายภาณุพงษ์ ดอนกระโทก
กรรมการ (หัวหน้างานสารสนเทศ,เทคโน)

ว่าที่ร้อยตรีพรหมรินทร์ ดินไธสง
กรรมการ (หัวหน้างานอาคารสถานที่)

นางสาวสายพิน กองกระโทก
กรรมการ (หัวหน้างานทะเบียน,สำมะโน,รับ นร.)

นางนันทวรรรณ บุญวรสถิต
กรรมการ (หัวหน้างานสุนทรียภาพดนตรี,นาฏศิลป์)

นางสาวปริศนา จิตมานะ
กรรมการ (หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ)

นางสาวพรรณิพา ประกอบนันท์
กรรมการและเลขานุการ (งานประกันอุบัติเหตุ)

นายธนพล หอมจันทึก
กรรมการ (หัวหน้าวงดุริยางค์)

นางสาวปัทมา กัมพลานนท์
กรรมการ (หัวหน้าสวัสดิการร้านค้า,เลขา)

นางรังสิมา คล้ายมณี
กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ)