ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวันเพ็ญ สุขเกษม
ประธาน

นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
กรรมการ

นางจิราภรณ์ ชิตรัตถา
กรรมการ

นายสมภพ ภพไตร
กรรมการ

นางสุวิชา รัตนชัยเดชา
กรรมการ

นางอำนวย พระเดชพงษ์
กรรมการ

นางสาวนันทนา พรวนกลาง
กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีพรหมรินทร์ ดินไธสง
กรรมการ

นางศิริกุล เอกวงษา
กรรมการ

นางรังสิมา บั้งจันอัด
กรรมการ

นายวัชรินทร์ แสนวันดี
กรรมการ

นายอัมรินทร์ พรหมศรี
กรรมการ

นางศิรินันท์ เดชสุขพงษ์
กรรมการและเลขานุการ