ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายจำรัส บุญเชื่อง
ที่ปรึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

นายสมภพ ภพไตร
ครู คศ.3

นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
กรรมการ (หัวหน้างานปกครอง)

นางจิราภรณ์ ชิตรัตถา
กรรมการ (หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน)

นางสาวภาณุมาศ ปัญโญ
กรรมการ (หัวหน้างานธุรการ)

นางสุวิชา รัตนชัยเดชา
กรรมการ (หัวหน้างานคุณธรรม,อาหารกลางวัน)

นางสาวดาริณี เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
กรรมการ (หัวหน้างานอาหารเสริมนม)

นายณัฐชัย จุกลาง
กรรมการ (หัวหน้างานสภา,ประชาสัมพันธ์)

นางสาวสายรุ่ง แทนคำ
กรรมการ (หัวหน้างานโรงเรียนธนาคาร)

นายนรินทร์ จันทะคาม
กรรมการ (หัวหน้างานธนาคารขยะ)

นายภาณุพงษ์ ดอนกระโทก
กรรมการ (หัวหน้างานสารสนเทศ,เทคโน)

ว่าที่ร้อยตรีพรหมรินทร์ ดินไธสง
กรรมการ (หัวหน้างานอาคารสถานที่)

นางสาวสายพิน กองกระโทก
กรรมการ (หัวหน้างานทะเบียน,สำมะโน,รับ นร.)

นางนันทวรรรณ บุญวรสถิต
กรรมการ (หัวหน้างานสุนทรียภาพดนตรี,นาฏศิลป์)

นางสาวปริศนา จิตมานะ
กรรมการ (หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ)

นายธนพล หอมจันทึก
กรรมการ (หัวหน้าวงดุริยางค์)

นางสาวปัทมา กัมพลานนท์
กรรมการ (หัวหน้าสวัสดิการร้านค้า,เลขา)

นางรังสิมา บั้งจันอัด
กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ)