ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุวรรณี กอบกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางศุภกร เจริญสันเทียะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวสมหมาย ป้อกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางวิไลลักษณ์ วีระภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางณัฐธิดา ดวงมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวสุภาแพรว หลอดทองหลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวพรรณิภา ประกอบนันท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวสรัลอร ขาวศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวเบญจวรรณ กุมผัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววลัยญา เชยโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวคนางค์ ทองสม
ครูอัตราจ้าง