ปฐมวัย

นางชุคิกาญจน์ เสาวภาคย์เมธีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางวิไลลักษณ์ วีระภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางทองคำ มุมกระโทก
ครู คศ.3

นางศุภกร เจริญสันเทียะ
ครู คศ.3

นางสุวรรณี กอบกระโทก
ครู คศ.3

นางวิภาวดี ชุ่มวงศ์จันทร์
ครู คศ.3

นางสาวโสรยา ขอนกระโทก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเจนจิรา กาจหาญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพัตรา สังวรณ์
ครูอัตราจ้าง

Denice C.Dela Cruz
ครูอัตราจ้าง

Maria Angelica Elda B. Soriano
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสมหมาย ป้อกระโทก
ครู คศ.3

นางสาวเบญจวรรณ กุมผัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสรัลอร ขาวศรี
ครูผู้ช่วย

นางณัฐธิดา ดวงมาศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวคนางค์ ทองสม