ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุวรรณี กอบกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางวิไลลักษณ์ วีระภักดี
ครู คศ.1

นางศุภกร เจริญสันเทียะ
ครู คศ.3

นางสาวสมหมาย ป้อกระโทก
ครู คศ.3

นางสาวเบญจวรรณ กุมผัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสรัลอร ขาวศรี
ครูผู้ช่วย

นางณัฐธิดา ดวงมาศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณิภา ประกอบนันท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาแพรว หลอดทองหลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร มูลกระโทก
ครูอัตราจ้าง