ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางศุภกร เจริญสันเทียะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวสมหมาย ป้อกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางวิไลลักษณ์ วีระภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางณัฐธิดา ดวงมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวสุภาแพรว หลอดทองหลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวพรรณิภา ประกอบนันท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวสรัลอร ขาวศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวเบญจวรรณ กุมผัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววลัยญา เชยโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวรวิษฎา วณิชกุลฎิเรก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

Miss Denice C.dela Cruz
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

Miss Maria Angelica Elda B.Soriano
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5