ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางยุพาพร นามบัณฑิต
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

นางสาวสุกัญญา สยามประโคน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายกฤษณะ แตงกระโทก
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายจตุพร เจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล