ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวปวิตรา ค้าดี
ครู คศ.1
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางรัศมี ดีเสมอ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศิริกุล จงดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวสัจจา มุ่งลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นายณัฐชัย จุกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวดาริณี เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางผาติรัตน์ ปกป้อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายธนกฤต พันธ์แตง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

Ms.Josiebel M.Layabal
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5