ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวปัทมา กัมพลานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

นางศิรินันท์ เดชสุขพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางลำพอง มินขุนทด
ครู คศ.3

นางสาวปวิตรา ค้าดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางอำนวย พระเดชพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวศิริกุล จงดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางพัชรี วงศ์สุทธิรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายนัฐชัย จุกลาง
ครูผู้ช่วย

นายบุญร่วม รานอก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวคนางค์ ทองสม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

Chato C. Dacutan
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0