กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบุญรอด นิยมพรหม
ครู คศ.3

นางลำใย ศิริกำเนิด
ครู คศ.3

นางภีรนันท์ ดอกงิ้ว
ครู คศ.3

นางบุญช่าวย ครึกกระโทก
ครู คศ.3

นางพัชรี วงศ์สุทธิรัตน์
ครู คศ.3

นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร
ครู คศ.3

นายวัชรินทร์ แสนวันดี
ครู คศ.3

นางสาวปวีตรา ค้าดี
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรี พรหมรินทร์ ดินไธสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวชโลทร ศิลป์ประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง