ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางลำใย ศิริกำเนิด
ครู คศ.3

นางบุญช่วย ครึกกระโทก
ครู คศ.3

นางสาววิษา บุญวรสถิต
ครู คศ.3

นางสาวสายพิน กองกระโทก
ครู คศ.3

นางขนิษฐา เขียวอ่อน
ครู คศ.3

นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
ครู คศ.2

นางสาวปวีตรา ค้าดี
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรี พรหมรินทร์ ดินไธสง
ครู คศ.1

นางสาวรัตติยา สามารถกิจ
ครู คศ.1

นายธนกฤต พันธ์แตง
ครูผู้ช่วย

นางสาวดลภัทร ชุติวุฒิวรกุล
ครูอัตราจ้าง