ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางลำใย ศิริกำเนิด
ครู คศ.3

นางบุญช่วย ครึกกระโทก
ครู คศ.3

นางสาววิษา บุญวรสถิต
ครู คศ.3

นางสาวสายพิน กองกระโทก
ครู คศ.3

นางขนิษฐา เขียวอ่อน
ครู คศ.3

นางอุษณีย์ คิดการ
ครู คศ.3

นางสาวปวีตรา ค้าดี
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรี พรหมรินทร์ ดินไธสง
ครู คศ.1

นางสาวดวงกมล จุกลาง
ครู คศ.1

นางสาวรัตติยา สามารถกิจ
ครู คศ.1

นายธนกฤต พันธ์แตง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมลักษณ์ เจริญนาม
ครูอัตราจ้าง