ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางลำใย ศิริกำเนิด
ครู คศ.3

นางบุญช่วย ครึกกระโทก
ครู คศ.3

นางพัชรี ค้อนกระโทก
ครู คศ.3

นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร
ครู คศ.3

นางสาวปวีตรา ค้าดี
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรี พรหมรินทร์ ดินไธสง
ครู คศ.1

นางสาวชโลทร ศิลป์ประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางรัตติยา สามารถกิจ
ครูผู้ช่วย