ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางลำใย ศิริกำเนิด
ครู คศ.3

นางสาวพัชรี ค้อนกระโทก
ครู คศ.3

นางบุญช่วย ครึกกระโทก
ครู คศ.3

นางสาวสายพิน กองกระโทก
ครู คศ.3

นางขนิษฐา เขียวอ่อน
ครู คศ.3

นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
ครู คศ.2

นางสาวปวีตรา ค้าดี
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรี พรหมรินทร์ ดินไธสง
ครู คศ.1

นางรัตติยา ศรีหาบุญทัน
ครูผู้ช่วย