กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอำนวย แพ่งสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัชนีกร กาฬสินธุ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริกุล จงดี
ครู คศ.1

นางสาวนันทนา พรวนกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวรรณา เปลื้องกลาง
พนักงานราชการ

นางสาวสุนันทา โสบกระโทก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิรภัสสร อ่อนน้อม
ครูอัตราจ้าง

Chen-chen B. Soriano
ครูอัตราจ้าง

Mac Marlaux B. Llamas
ครูอัตราจ้าง

นางสะอาด มินอะแฮน
ครูอัตราจ้าง

นายฤทธิ์ไกร ศรีสุทัศน์
ครูอัตราจ้าง