ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอำนวย แพ่งสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริกุล จงดี
ครู คศ.2

นางสาวนันทนา พรวนกลาง
ครู คศ.1

นางสาวสุพิชชา พงษ์พิมาย
ครู คศ.1

นางสาวศิรภัสสร อ่อนน้อม
ครู คศ.1

นางสาวจิตติภรณ์ สุกันยา
ครู คศ.1

นายฤทธิ์ไกร ศรีสุทัศน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาลี ทิศกระโทก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวรรณา เปลื้องกลาง
ครู

นางสาวแพรวพรรณ น้อยวัน
ครูอัตราจ้าง

นายธนฉัตร แพ่งสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง

นางสะอาด มินอะแฮน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศศิธร เจริญผล
ครูอัตราจ้าง

นายจักรกฤษณ์ ถนอมศักดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาว กมลา ทองทาย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนฤมล ฉวีวรรณ
ครูอัตราจ้าง

Miss Denice C. Dela Cruz
ครูชาวต่างชาติ

Miss Charity Ann B. Reymundo
ครูชาวต่างชาติ

Miss Maria Angelica Elda B. Soriano
ครูชาวต่างชาติ

Mrs. Alma Joy Laoangan Baluguing
ครูชาวต่างชาติ

Ms.Josiebel M.Layabal
ครูชาวต่างชาติ

Mr. Antonio lll Bitanas
ครูชาวต่างชาติ

Miss Chen-Chen B. Soiiana
ครูชาวต่างชาติ