ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอำนวย แพ่งสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริกุล จงดี
ครู คศ.2

นางสาวนันทนา พรวนกลาง
ครู คศ.1

นางสาวสุพิชชา พงษ์พิมาย
ครู คศ.1

นางสาวศิรภัสสร อ่อนน้อม
ครู คศ.1

นางสาวจิตติภรณ์ สุกันยา
ครู คศ.1

นายฤทธิ์ไกร ศรีสุทัศน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาลี ทิศกระโทก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวรรณา เปลื้องกลาง
ครู

นางสะอาด มินอะแฮน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศศิธร เจริญผล
ครูอัตราจ้าง

นางสาว กมลา ทองทาย
ครูอัตราจ้าง

Miss Denice C. Dela Cruz
ครูชาวต่างชาติ

Miss Charity Ann B. Reymundo
ครูชาวต่างชาติ

Miss Maria Angelica Elda B. Soriano
ครูชาวต่างชาติ

Mrs. Alma Joy Laoangan Baluguing
ครูชาวต่างชาติ

Ms.Josiebel M.Layabal
ครูชาวต่างชาติ

Miss Chen-Chen B. Soiiana
ครูชาวต่างชาติ

นาสาวนารากร คงอยู่
ครูอัตราจ้าง

ศิริชล ไชยศรีษะ
ครูอัตราจ้าง