ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอำนวย แพ่งสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริกุล จงดี
ครู คศ.1

นางสาวนันทนา พรวนกลาง
ครู คศ.1

นางสาวศิรภัสสร อ่อนน้อม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพิชชา พงษ์พิมาย
ครูผู้ช่วย

นางสะอาด มินอะแฮน
ครูอัตราจ้าง

นายฤทธิ์ไกร ศรีสุทัศน์
ครูอัตราจ้าง

นายจักรกฤษณ์ ถนอมศักดิ์
ครูอัตราจ้าง

นายดนุสรณ์ กันภัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศศิธร เจริญผล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเจนจิรา กาจหาญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวคนางค์ ทองสม
ครูอัตราจ้าง

นายธนฉัตร แพ่งสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง

Miss Chen-Chen B. Soiiana
ครูชาวต่างชาติ

Miss Charity Ann B. Reymundo
ครูชาวต่างชาติ

Miss Ariance M. Asis
ครูชาวต่างชาติ

Miss Denice C. Dela Cruz
ครูชาวต่างชาติ

Miss Maria Angelica Elda B. Soriano
ครูชาวต่างชาติ

Mr. Antonio lll Bitanas
ครูชาวต่างชาติ

Miss Rudialyn Benigo Batucal
ครูชาวต่างชาติ