ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. ระดับก่อนประถมศึกษา  
อนุบาลปีที่ 1-2
2. ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1-6