ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุพิน ทมกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปริศนา จิตมานะ
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา กัมพลานนท์
ครู คศ.3

นางสาวสัจจา มุ่งลา
ครู คศ.1

นายอนุพงศ์ ฉายชูวงษ์
ครู คศ.1

นางสาววลีวรรณ รั้วชัย
ครูอัตราจ้าง