ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางขนิษฐา เขียวอ่อน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุพิน ทมกระโทก
ครู คศ.3

นางสาวปริศนา จิตมานะ
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา กัมพลานนท์
ครู คศ.3

นางสาวสัจจา มุ่งลา

นายอนุพงษ์ ฉายชูวงษ์