ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสัจจา มุ่งลา
ครู คศ.1

นางสาวปริศนา จิตมานะ
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา กัมพลานนท์
ครู คศ.3

นายอนุพงศ์ ฉายชูวงษ์
ครู คศ.1

นายภาณุพงษ์ ดอนกระโทก
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรนภา กันยา
ครูผู้ช่วย

นางสาววลีวรรณ รั้วชัย
ครูอัตราจ้าง