กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุพิน ทมกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปริศนา จิตมานะ
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา กัมพลานนท์
ครู คศ.3

นายอัมรินทร์ พรหมศรี
พนักงานราชการ

Miss Ariane
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนัฐสุดา ศรีม่วงกลาง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสัจจา มุ่งลา