ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารบุคคล

นายจำรัส บุญเชื่อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปริศนา จิตมานะ
ประธาน (หัวหน้างานบริหารงานบุคคล)

นางวิไลลักษณ์ วีระภักดี
กรรมการ (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2)

นางสุวรรณี กอบกระโทก
กรรมการ (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3)

นางพิมพ์ผกา ศุภวงศ์จินดากุล
กรรมการ (หัวหน้าสายชั้น ป.1)

นางจิราภรณ์ ชิตรัตถา
กรรมการ (หัวหน้าสายชั้น ป.2)

นางบังอร พลสิงห์
กรรมการ (หัวหน้าสายชั้น ป.3)

นางสาวปวิตรา ค้าดี
กรรมการ (หัวหน้าสายชั้น ป.4)

นางนกแก้ว ทองกลาง
กรรมการ (หัวหน้าสายชั้น ป.5)

นางพิมกุลเพชร เรืองพัทรธกุล
กรรมการ (หัวหน้าสายชั้น ป.6)

นางสาวนิตยา ใยไหม
กรรรมการ

นางสาวพรรณิพา ประกอบนันท์
กรรมการ

นางสาวภานุมาศ ปัญโญ
กรรมการ

นางสาวฉัตรนภา กันยา
กรรมการ