ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารบุคคล

นางวันเพ็ญ สุขเกษม
ประธาน

นางทองคำ มุมกระโทก
กรรมการ

นางสุวรรณี กอบกระโทก
กรรมการ

นางบุญรอด นิยมพรหม
กรรมการ

นางจิราภรณ์ ชิตรัตถา
กรรมการ

นางนิภา อ้วนโพธิ์กลาง
กรรมการ

นางสาวปัทมา กัมพลานนท์
กรรมการ

นางสาวปริศนา จิตมานะ
กรรมการ

นางลักขณา พิมสาร
กรรมการและเลขานุการ