ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารบุคคล

นายจำรัส บุญเชื่อง
ที่ปรึกษา (ผู้อำนวนการโรงเรียน)

นางสาวปริศนา จิตมานะ
ประธาน (หัวหน้างานบริหารงานบุคคล)

นางสาวนิตยา ใยไหม
กรรรมการ

นางสาวพรรณิพา ประกอบนันท์
กรรมการ

นางสาวฉัตรนภา กันยา
กรรมการ