ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารบุคคล

นางรังสิมา คล้ายมณี
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางวิไลลักษณ์ วีระภักดี
กรรมการ (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2)

นางพิมพ์ผกา ศุภวงศ์จินดากุล
กรรมการ (หัวหน้าสายชั้น ป.1)

นางจิราภรณ์ ชิตรัตถา
กรรมการ (หัวหน้าสายชั้น ป.2)

นางบังอร พลสิงห์
กรรมการ (หัวหน้าสายชั้น ป.3)

นางสาวปวิตรา ค้าดี
กรรมการ (หัวหน้าสายชั้น ป.4)

นางนกแก้ว ทองกลาง
กรรมการ (หัวหน้าสายชั้น ป.5)

นางพิมกุลเพชร เรืองพัทรธกุล
กรรมการ (หัวหน้าสายชั้น ป.6)

นางสาวนิตยา ใยไหม
กรรรมการ

นางสาวภานุมาศ ปัญโญ
กรรมการ

นางฉัตรนภา ติณหโชติเดชา
กรรมการ